SAVAGRO Basic 15 kg spolehlivá likvidace bakterií

594 Kč s DPH
490.61 Kč  bez DPH

Na cestě
 Ks

SAVAGRO Basic 15 kg spolehlivá likvidace bakterií

Koncentrovaný kapalný dezinfekční přípravek na bázi chlornanu sodného
Bez mycích složek

Vhodný pro dezinfekci ploch a povrchů předmětů v mnoha oblastech zdravotnictví, potravinářství a zemědělství
Vhodný k dezinfekci pitné a bazénové vody
Spolehlivě likviduje bakterie, viry, plísně (Candida, Aspergillus)
Výborně pohlcuje nežádoucí pachy
Vykazuje bělící účinky

Účinné látky:
chlornan sodný

Baleno ve více velikostech, také: SAVAGRO 5 kg 

Spektrum účinnosti:
baktericidní, plně virucidní, fungicidní.

Aplikace:
Příprava pracovního roztoku: Požadovanou koncentraci pracovního roztoku získáte rozmícháním potřebného množství přípravku ve vodě o teplotě 20-25 °C. Pětiprocentní roztok se připraví rozmícháním 50 ml přípravku v 950 ml vody.

Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti:

H290 Může být korozivní pro kovy.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí
P280 Používejte ochranné pryžové rukavice/ochranný oděv/ochranné brý- le/obličejový štít.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Pokud máte kontaktní čočky, vyjměte je, je-li to možné. Pokračujte ve vyplachování.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte se.
P310 Okamžitě volejte lékaře.

Doplňující informace o nebezpečnosti - Doplňující údaje na štítku
EUH031 Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami. EUH206 Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).

Bezpečnostní list

Máte dotaz k tomuto produktu?

Captcha ImageJiný kód

* Onačuje povinné údaje

Nákupní košík

Váš košík je prázdný.