Fogit 15 l - kapalný dezinfekční koncentrát na bázi aldehydů

1988 Kč s DPH
1643 Kč  bez DPH

Na cestě
 Ks

Fogit 15 l - kapalný dezinfekční koncentrát na bázi aldehydů

Kapalný dezinfekční koncentrát na bázi aldehydů, určený k dezinfekci ploch a povrchů postřikem a k prostorové dezinfekci při aplikaci zamlžováním

Vysoce účinný koncentrovaný kapalný dezinfekční přípravek s rozšířenou použitelností pro dezinfekci ploch a povrchů a prostorovou dezinfekci při aplikaci přípravku fogováním. FOGIT je určen převážně pro dezinfekci v chovech hospodářských zvířat.


Účinné látky:

Ethan-1,2-dion (Glyoxal) ?8 (ES 5203-474-9)
methanal (formaldehyd) ? 24 (ES 200-001-8)
Alkyl-dimethyl-benzyl-amonium chlorid ? 2,0 (ES 270-325-2)
Pomocné látky: tenzidy.

Spektrum účinnosti:

baktericidní, fungicidní (mikroskopické kvasinkovité a vláknité houby), virucidní, tuberkulocidní, sporocidní

Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti:

H302+H312 Zdraví škodlivý při požití nebo při styku s kůží.
H331 Toxický při vdechování.
H341 Podezření na genetické poškození.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H350 Může vyvolat rakovinu.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P260 Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly.
P280 Používejte ochranné pryžové rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Pokud máte kontaktní čočky, vyjměte je, je-li to možné. Pokračujte ve vyplachování.
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.
P310 Okamžitě volejte lékaře.
P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.

Bezpečnostní list

Máte dotaz k tomuto produktu?

Captcha ImageJiný kód

* Onačuje povinné údaje

Nákupní košík

Váš košík je prázdný.