CHIROX 3 kg - dezinfekční prášek na bázi aktivního kyslíku

1450 Kč s DPH
1198 Kč  bez DPH

Skladem
 Ks

CHIROX 3 kg - dezinfekční prášek na bázi aktivního kyslíku

Chytrá dezinfekce bez zápachu a odbarvování, šetrná k životnímu prostředí


CHIROX je špičkový práškový dezinfekční přípravek s mycími účinky na bázi moderního aktivního kyslíku. Univerzální dezinfekce pro nejširší oblast použití s vysokou účinností. Přípravek neobsahuje chlór.

Výhody využití:

  • Bez pachové stopy
  • Neodbarvuje materiály
  • Výborná účinnost
  • Ohleduplný k životnímu prostředí
  • Použití i za přítomnosti lidí a zvířat
  • Více velikostí balení: Chirox 50 g, Chirox 1 kg

Tento přípravek byl původně určený pouze pro profesionální oblast, kde se už přes deset let s úspěchem používá. Dnes se CHIROXEM běžně dezinfikuje ve velkých chovech zvířat, v potravinářství a ve zdravotnictví, kde jsou značné požadavky na účinnost dezinfekce v náročných podmínkách (nízká teplota, infekční mikroby, znečištění). Jeho velkou výhodou je jeho univerzálnost a hlavně možnost použití v přítomnosti lidí i zvířat.

Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti:

H302 Zdraví škodlivý při požití.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P260 Nevdechujte prach.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338  PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Pokud máte kontaktní čočky, vyjměte je, je-li to možné. Pokračujte ve vyplachování.
P314 Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc.

Bezpečnostní list

Máte dotaz k tomuto produktu?

Captcha ImageJiný kód

* Onačuje povinné údaje

Nákupní košík

Váš košík je prázdný.